Narcos i Arystoteles

Je­śli oglą­da­li­ście już se­rial „Nar­cos”, to na pew­no zna­cie tę sce­nę (S01E01, nie­ste­ty, nie zna­la­złem pol­skiej wer­sji): To sce­na, w któ­rej po­zna­je­my Pa­bla Esco­ba­ra — [...]

Holocaust gimbów — analiza

Bo­że­na Du­nat, Ho­lo­caust gim­bów, ANGORA nr 3 (17 I 2016); prze­druk z NIE (Nr 2 (8?14 I)). 17 lat temu rząd AWS po­sta­wił na gim­na­zja, od­dzie­lić młod­sze dzie­ci od [...]

Polska wymiera — analiza

Adam Bu­ra­kow­ski, Po­la­ków co­raz mniej, a po­li­ty­cy wciąż śpią, ?Rzecz­po­spo­li­ta? [1] Pol­ska wy­mie­ra. . Już w tym roku [2013] wię­cej Po­la­ków umrze, niż się uro­dzi ? [...]

Miłość to błąd w rozumowaniu

Max Shulman, Love is a Fallacy tłum. Magdalena Dreinert, rys. Zuzanna Wicha     By­łem oso­bą chłod­ną i lo­gicz­ną. By­stry, kal­ku­lu­ją­cy, trzeź­wo my­ślą­cy, wni­kli­wy, [...]

Na co komu logika? — analiza

Mar­cin Tka­czyk, Na co komu lo­gi­ka? (Źró­dło: http://www.kul.pl/na-co-komu-logika-marcina-tkaczyka-w-probnym-egzaminie-maturalnym-z-jezyka-polskiego-2015,art_57663.html) Każ­dy [...]

12 gniewnych ludzi (3)

War­to być może zwró­cić uwa­gę na jesz­cze jed­ną spra­wę po­ru­szo­ną w wy­po­wie­dzi Ósem­ki. Stwier­dza on mia­no­wi­cie, że w trak­cie pro­ce­su prze­słu­cha­no tyl­ko dwóch [...]

12 gniewnych ludzi (2)

Zna­my już dwa po­wo­dy prze­ma­wia­ją­ce — przy­naj­mniej zda­niem nie­któ­rych ław­ni­ków — za winą oskar­żo­ne­go na­sto­lat­ka. Zdą­ży­li­śmy po­nad­to za­po­znać się z kil­ko­ma [...]

12 gniewnych ludzi (1)

Je­śli ja­kiś film może po­słu­żyć jako in­spi­ra­cja do roz­wa­żań nad kry­tycz­nym my­śle­niem, to z pew­no­ścią jest to film „12 gniew­nych lu­dzi”. Go­rą­co po­le­cam jego [...]

Zseksualizowane dzieci — analiza

Mag­da­le­na Śro­da, Zsek­su­ali­zo­wa­ne dzie­ci, ?New­swe­ek?, nr 42⁄2013 (1599). Kto ?sek­su­ali­zu­je? na­sze dzie­ci? . , że okre­śle­nie to  w pu­blicz­nym dys­kur­sie. [...]

Polityczne sześciolatki — analiza

Mag­da­le­na Śro­da, Po­li­tycz­ne sze­ścio­lat­ki, ?Wprost? nr 45⁄2013 (1602) o sze­ścio­lat­kach po­bi­tych przez na­uczy­cie­li czy ró­wie­śni­ków w szko­le. o dzie­ciach [...]

Księga życia Sherlocka Holmesa

I W pierw­szym, naj­star­szym opo­wia­da­niu o słyn­nym (naj­słyn­niej­szym?) de­tek­ty­wie — Sher­loc­ku Hol­me­sie — do­wia­du­je­my się o nim kil­ku cie­ka­wych rze­czy, np. że był [...]

Myślenie w przód

W „Stu­dium w szkar­ła­cie” Hol­mes, już po roz­wią­za­niu spra­wy, po raz ko­lej­ny w tym opo­wia­da­niu mówi Wat­so­no­wi o swo­jej me­to­dzie i wy­kła­da jej za­sa­dy: Czym [...]

Holmes a Cuvier

W tym po­ście kon­ty­nu­uję te­mat me­to­dy sto­so­wa­nej przez Hol­me­sa. Jak­kol­wiek nie­praw­do­po­dob­nie brzmią uwa­gi de­tek­ty­wa o moż­li­wo­ści wy­wnio­sko­wa­nia ist­nie­nia [...]

Gdzie tkwi błąd?

W naj­now­szym nu­me­rze „Uwa­żam Rze” (nr 46(93)/2012 z 12 li­sto­pa­da br.) uka­zał się cie­ka­wy — z punk­tu wi­dze­nia teo­rii i me­tod ar­gu­men­ta­cji — ar­ty­kuł Paw­ła [...]

Seksizm, rasizm i ocena tekstu

Czy po­tra­fi­my czy­tać tek­sty? Czy umie­my wska­zać, co au­tor miał na my­śli i oce­nić jego ar­gu­men­ta­cję? Na po­zór może się wy­da­wać, że to nic trud­ne­go, ale do­świad­cze­nie [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt