My­śle­nie kry­tycz­ne

Wszy­scy lu­dzie my­ślą. Taka jest na­sza na­tu­ra, bo prze­cież czło­wiek to zwie­rzę my­ślą­ce. Jed­nak­że duża część na­szych ro­zu­mo­wań i for­mu­ło­wa­nych opi­nii jest au­to­ma­tycz­na i bez­re­flek­syj­na, a przez to po­dat­na na błę­dy, wpływ skrzy­wień po­znaw­czych, ste­reo­ty­pów i uprze­dzeń. Ar­gu­men­tu­je­my i po­dej­mu­je­my de­cy­zje w opar­ciu o nie­peł­ne in­for­ma­cje, czę­sto pod pre­sją. Na­sze my­śle­nie bywa… tan­det­ne. A gdy wy­bie­ra­my tan­de­tę, pła­ci­my dwu­krot­nie: za­rów­no pie­niędz­mi, jak i ja­ko­ścią na­sze­go ży­cia. Za­czy­nasz my­śleć kry­tycz­nie, gdy swo­je co­dzien­ne my­śle­nie — czy­li ro­zu­mo­wa­nia, in­ter­pre­ta­cje, oce­ny i de­cy­zje — pod­da­jesz re­flek­sji. I za­mie­rzasz uczy­nić je jak naj­lep­szy­mi.

(Na pod­sta­wie: L. El­der, R. Paul, A Glos­sa­ry of Cri­ti­cal Thin­king Terms and Con­cepts).

Po­myśl, za­nim po­my­ślisz.

Sta­ni­sław Je­rzy Lec

Bez­ro­zum­nym ży­ciem żyć czło­wie­ko­wi nie war­to.

So­kra­tes

My­śle­nie jest naj­trud­niej­szą ze wszyst­kich dys­cy­plin.

Tho­mas Alva Edi­son

Za­da­niem edu­ka­cji nie jest do­sko­na­lić ucznia we wszyst­kich czy też nie­któ­rych na­ukach, lecz dać jego umy­sło­wi nie­za­leż­ność, to zna­czy te dys­po­zy­cje i te na­wy­ki, któ­re mu po­zwo­lą opa­no­wać do­wol­ną dzie­dzi­nę wie­dzy, jaką się zaj­mu­je lub jaka oka­że się po­trzeb­na w dal­szym bie­gu ży­cia.

John Loc­ke

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt