Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/claves01/public_html/domains/criticalthinking.pl/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

Własne doświadczenie

Po­niż­sze ar­gu­men­ty od­wo­łu­ją się do oso­bi­ste­go do­świad­cze­nia jako uza­sad­nie­nia praw­dzi­wo­ści sta­wia­nych w nich tez:

  • Gdy prze­cho­dzę przez uli­cę, ni­gdy nie roz­glą­dam się na boki, a i tak ni­gdy nie po­trą­cił mnie ża­den sa­mo­chód. Dla­te­go nie wi­dzę po­trze­by roz­glą­da­nia się przed wej­ściem na przej­ście dla pie­szych.
  • Za­wsze, gdy zjem ka­wa­łek cze­ko­la­dy, czu­ję się le­piej. My­ślę, że lu­dzie cier­pią­cy na de­pre­sję po­win­ni po pro­stu jeść wię­cej cze­ko­la­dy.

Wy­ra­że­nia, ta­kie jak: „Wiem to z do­świad­cze­nia”, „Znam ko­goś, kto…” po­win­ny bu­dzić two­ją czuj­ność. Po­nie­waż mi­nio­ne do­świad­cze­nia są bar­dzo ła­two do­stęp­ne w pa­mię­ci, czę­sto wy­ko­rzy­stu­je­my je jako uza­sad­nie­nie na­szych prze­ko­nań. Na przy­kład mo­głeś mieć bar­dzo iry­tu­ją­ce do­świad­cze­nia z me­cha­ni­kiem sa­mo­cho­do­wym, któ­ry za­wy­żał ceny czę­ści i swo­ich usług. Mo­żesz na tej pod­sta­wie uznać, że wszy­scy me­cha­ni­cy tak ro­bią. Po­nie­waż oso­bi­ste do­świad­cze­nie nie za­wsze do­star­cza wy­star­cza­ją­co re­pre­zen­ta­tyw­nych in­for­ma­cji, czę­sto pro­wa­dzi nas do po­chop­nych uogól­nień.

Po­chop­ne uogól­nie­nie to błąd po­le­ga­ją­cy na wy­cią­ga­niu wnio­sków o ca­łej gru­pie lu­dzi lub zda­rzeń na pod­sta­wie zna­jo­mo­ści ma­łej licz­by jej przed­sta­wi­cie­li.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt