Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/claves01/public_html/domains/criticalthinking.pl/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

Sherlock Holmes i Dr House: sztuka dedukcji


Ze wzglę­du na cha­rak­ter pre­zen­ta­cji (wpro­wa­dza­ją­cy, po­pu­la­ry­zu­ją­cy) nie wszyst­kie te­ma­ty zo­sta­ły przed­sta­wio­ne tak szcze­gó­ło­wo, jak na to za­słu­gu­ją, czy też po pro­stu: jak tego wy­ma­ga­ją. Po­ni­żej kil­ka od­sy­ła­czy, któ­re mogą sta­no­wić dru­gi krok ku zgłę­bie­niu przed­sta­wio­nych za­gad­nień:

 

Po­dział ro­zu­mo­wań:

Ta­bel­ka pod­su­mo­wu­ją­ca ma­te­riał z pre­zen­ta­cji

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozumowanie

 

Heu­ry­sty­ki:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Heurystyka_dost%C4%99pno%C5%9Bci

http://pl.wikipedia.org/wiki/Heurystyka_reprezentatywno%C5%9Bci

http://pl.wikipedia.org/wiki/Heurystyka_zakotwiczenia_i_dostosowania

 

Syn­drom my­śle­nia gru­po­we­go:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Syndrom_grupowego_my%C5%9Blenia

 

Twier­dze­nie Bay­esa:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Twierdzenie_Bayesa

 

Jako po­twier­dze­nie, że kul­tu­ra po­pu­lar­na może do­star­czać in­spi­ra­cji i przed­mio­tu ba­dań (choć­by nie bez­po­śred­nio) po­waż­nym ba­da­czom, nie tyl­ko w ce­lach po­pu­la­ry­za­tor­skich: książ­ka „The Sign of Three” pod red. Umber­ta Eco, a w niej ar­ty­ku­ły Ja­ak­ka Hin­tik­ki (wy­bit­ne­go współ­cze­sne­go lo­gi­ka) o Sher­loc­ku Hol­me­sie:

http://www.amazon.com/The-Sign-Three-Advances-Semiotic/dp/0253204879

 

Lo­gi­ka zga­dy­wa­nia w opo­wie­ściach o przy­go­dach Sher­loc­ka Hol­me­sa i w se­ria­lu Dr Ho­use” z książ­ki „Dr Ho­use i fi­lo­zo­fia — wszy­scy kła­mią”:

http://pdf.helion.pl/housef/housef-5.pdf

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt