12 gniewnych ludzi (3)

War­to być może zwró­cić uwa­gę na jesz­cze jed­ną spra­wę po­ru­szo­ną w wy­po­wie­dzi Ósem­ki. Stwier­dza on mia­no­wi­cie, że w trak­cie pro­ce­su prze­słu­cha­no tyl­ko dwóch [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt