12 gniewnych ludzi (2)

Zna­my już dwa po­wo­dy prze­ma­wia­ją­ce — przy­naj­mniej zda­niem nie­któ­rych ław­ni­ków — za winą oskar­żo­ne­go na­sto­lat­ka. Zdą­ży­li­śmy po­nad­to za­po­znać się z kil­ko­ma [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt