Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/claves01/public_html/domains/criticalthinking.pl/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

zadanie dodatkowe

Za­da­nie

Pro­szę wy­brać i prze­słać zde­fi­nio­wa­ne klu­czo­we po­ję­cia z opusz­czo­nych mo­du­łów (klu­czo­we po­ję­cia po­ja­wia­ją się na koń­cu ma­te­ria­łów teo­re­tycz­nych) – we­dług po­niż­szych wy­tycz­nych. Licz­ba ha­seł do zde­fi­nio­wa­nia – do usta­le­nia z pro­wa­dzą­cym ma­ilo­wo.

 

Wy­tycz­ne

  1. Mogą Pań­stwo ba­zo­wać na wpro­wa­dze­niu teo­re­tycz­nym do od­po­wied­nie­go mo­du­łu (moż­na co nie­co sko­pio­wać i wkle­ić), ale chciał­bym, żeby się­gnę­li Pań­stwo tak­że do in­nych źró­deł (i wy­bra­li z nich war­to­ścio­we spo­strze­że­nia lub przy­kła­dy) lub zro­bi­li coś po swo­je­mu (gdy bę­dzie to moż­li­we). Su­ge­ro­wa­ne źró­dła po­ni­żej.
  2. Za­sad­ni­czy cel po­le­ga na zde­fi­nio­wa­niu po­ję­cia i po­da­nia przy­kła­du lub przy­kła­dów (naj­le­piej in­nych niż po­da­ne we wpro­wa­dze­niu teo­re­tycz­nym). Przy­kła­dy moż­na za­cy­to­wać z ja­kie­goś źró­dła (wte­dy war­to dać przy­pis, któ­ry bę­dzie to sy­gna­li­zo­wał), wy­my­ślić lub za­czerp­nąć z ja­kie­goś fil­mu, ar­ty­ku­łu, ko­mik­su, de­mo­ty­wa­to­ra lub ja­kiejś książ­ki (acz­kol­wiek może nie być ła­two – ta­kie przy­kła­dy ewen­tu­al­nie na­gro­dzę tak­że zu­peł­nie do­dat­ko­wy­mi punk­ta­mi). Cel ogól­niej­szy po­le­ga na stwo­rze­niu słow­ni­ka, któ­ry przy­da się nam na za­ję­ciach (na­szej gru­pie, ale za­pew­ne i ko­lej­nym).
  3. Ha­sła nie mu­szą być dłu­gie, na­to­miast pro­sił­bym, żeby rze­czy­wi­ście wy­ja­śnia­ły te po­ję­cia (pro­szę po­my­śleć, że chcą je Pań­stwo jak naj­le­piej wy­ja­śnić ko­le­gom – np. z pra­cy, ze stu­diów), za­wie­ra­ły przy­kła­dy, były na­pi­sa­ne pro­stym ję­zy­kiem (ale z to­wa­rzy­sze­niem po­waż­nych, pre­cy­zyj­nych de­fi­ni­cji, gdy tyl­ko są do­stęp­ne), żeby były czy­tel­nie zbu­do­wa­ne (ustruk­tu­ry­zo­wa­ne).
  4. Za­da­nie za­sad­ni­czo ma po­zwo­lić uzy­skać do­stęp do te­stów, od­ro­bić nad­pro­gra­mo­we za­le­gło­ści. Jed­nak­że w za­leż­no­ści od „ja­ko­ści” przy­go­to­wa­nych ha­seł, wkła­du wła­sne­go czy wy­sił­ku itp. moż­na uzy­skać za za­da­nie do­dat­ko­we punk­ty spo­za ska­li (do­li­cza­ne do wy­ni­ku koń­co­we­go).
  5. Co do źró­deł. Na koń­cu ma­te­ria­łów znaj­du­ją się su­ge­stie dal­szych lek­tur, poza tym w in­ter­ne­cie jest mnó­stwo in­te­re­su­ją­cych rze­czy, np. w spra­wie im­pli­ka­tur:

http://plato.stanford.edu/entries/implicature/

http://plato.stanford.edu/entries/presupposition/

http://mwitek.univ.szczecin.pl/E&FW_7.pdf

http://www.staff.amu.edu.pl/~murbansk/wp-content/uploads/2012/01/WdL_w12.pdf

 

Su­ge­ro­wa­na bu­do­wa ar­ty­ku­łu ha­sło­we­go:

Obo­wiąz­ko­wo: Ha­sło (na­zwa po­ję­cia)
Obo­wiąz­ko­wo: De­fi­ni­cja pro­sta, taka wła­sny­mi sło­wa­mi, „z pol­skie­go na na­sze„
Obo­wiąz­ko­wo: De­fi­ni­cja tech­nicz­na i pre­cy­zyj­na – o ile jest do­stęp­na, może być po pro­stu za­cy­to­wa­na ze źró­dła (z ew. tłu­ma­cze­niem na pol­ski) z przy­pi­sem
Obo­wiąz­ko­wo: Przy­kła­dy (przede wszyst­kim ty­po­we lub spre­pa­ro­wa­ne, choć mogą być też – do­dat­ko­wo – bar­dziej wy­ra­fi­no­wa­ne, nie­ty­po­we czy śmiesz­ne)

Ewen­tu­al­nie: Źró­dła (np. ma­te­ria­ły dy­dak­tycz­ne ja­kie­goś fi­lo­zo­fa / ję­zy­ko­znaw­cy / na­ukow­ca z USA)
Ewen­tu­al­nie: In­te­re­su­ją­ce lin­ki (co war­to zo­ba­czyć – ar­ty­kuł, ha­sło w ja­kiejś en­cy­klo­pe­dii)
Ewen­tu­al­nie: Przy­kład z ja­kie­goś pro­gra­mu pu­bli­cy­stycz­ne­go, fil­mu fa­bu­lar­ne­go, li­te­ra­tu­ry.
Ewen­tu­al­nie: Jak roz­ma­wiać o… (to taki po­mysł z książ­ki Kah­ne­ma­na Pu­łap­ki my­śle­nia, któ­ry po­ka­zu­je, jak moż­na po­słu­żyć się no­wy­mi po­ję­cia­mi przy ka­wie lub w ko­ry­ta­rzu przy kse­ro­ko­piar­ce).
Ewen­tu­al­nie: Po­ję­cia po­wią­za­ne
Bar­dzo ewen­tu­al­nie: Kon­tro­wer­sje i spor­ne punk­ty
Przy czym pro­szę po­trak­to­wać ele­men­ty „ewen­tu­al­ne” jako waż­ne i spró­bo­wać ująć ich moż­li­wie jak naj­wię­cej.

 

Przy­kład: http://www.criticalthinking.pl/encyclopedia/akt-mowy/

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt