12 gniewnych ludzi (1)

Je­śli ja­kiś film może po­słu­żyć jako in­spi­ra­cja do roz­wa­żań nad kry­tycz­nym my­śle­niem, to z pew­no­ścią jest to film „12 gniew­nych lu­dzi”. Go­rą­co po­le­cam jego [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt