Sza­now­ni Pań­stwo, je­śli ktoś ma bra­ki zwią­za­ne z wy­ko­ny­wa­niem te­stów na plat­for­mie, po­wi­nien wy­ko­nać JEDNO z po­niż­szych za­dań, do­wol­nie przez sie­bie wy­bra­ne.

Po wy­ko­na­niu za­da­nia uzy­ska­ją Pań­stwo do­stęp do te­stów. Za­da­nie pro­szę wy­ko­nać sa­mo­dziel­nie.

W ra­zie wąt­pli­wo­ści pro­szę pi­sać. Oczy­wi­ście, cza­su nie po­zo­sta­ło zbyt dużo. Pro­szę wy­słać roz­wią­za­nia do 16 czerw­ca 19 czerw­ca 30 czerw­ca.

 

Zadanie 1.

Pro­szę od­na­leźć 10 przy­kła­dów de­fi­ni­cji le­gal­nych (naj­le­piej o wy­raź­nie pre­cy­zu­ją­cym, za­ostrza­ją­cym cha­rak­te­rze, ale nie­ko­niecz­nie) za­war­tych w usta­wach obo­wią­zu­ją­cych w Unii Eu­ro­pej­skiej (mogą być z pra­wa eu­ro­pej­skie­go, mogą być z pra­wa pol­skie­go: ko­dek­su pra­cy, ko­dek­su kar­ne­go, ko­dek­su cy­wil­ne­go itp.).
Krót­kie omó­wie­nie, czym jest de­fi­ni­cja le­gal­na, znaj­dą Pań­stwo na 34 slaj­dzie pre­zen­ta­cji do­ty­czą­cej za­gad­nień ję­zy­ka i de­fi­nio­wa­nia. Pro­szę też za­po­znać się z omó­wie­niem de­fi­ni­cji pro­jek­tu­ją­cych we wpro­wa­dze­niu teo­re­tycz­nym do mo­du­łu po­świę­co­ne­go de­fi­ni­cjom.
Pro­szę przy­to­czyć (za­cy­to­wać) te de­fi­ni­cje i po­dać źró­dło. Niech to będą przy­kła­dy wy­szu­ka­ne sa­mo­dziel­nie, nie z dru­giej ręki (na­gmin­nie do­sta­ję pra­ce sko­pio­wa­ne ze stron in­ter­ne­to­wych i pre­zen­ta­cji wy­kła­dow­ców — ta­kich nie uzna­ję).

Przykład:

De­fi­ni­cja nie­ru­cho­mo­ści (Dz.U.2014.0.121 art. 46, t.j. — Usta­wa z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. Ko­deks cy­wil­ny):
Nie­ru­cho­mo­ścia­mi są czę­ści po­wierzch­ni ziem­skiej sta­no­wią­ce od­ręb­ny przed­miot wła­sno­ści (grun­ty), jak rów­nież bu­dyn­ki trwa­le z grun­tem zwią­za­ne lub czę­ści ta­kich bu­dyn­ków, je­że­li na mocy prze­pi­sów szcze­gól­nych sta­no­wią od­ręb­ny od grun­tu przed­miot wła­sno­ści.

 

Zadanie 2.

Pro­szę od­na­leźć 5–10 przy­kła­dów fal­la­cji (chwy­tów ery­stycz­nych). Ma­te­riał o fal­la­cjach znaj­dą Pań­stwo na stro­nie (te­mat z 23 maja). W skró­cie: są to za­bie­gi ma­ją­ce na celu po­ko­na­nie prze­ciw­ni­ka w dys­ku­sji. Z punk­tu wi­dze­nia lo­gi­ki są to ar­gu­men­ty nie­me­ry­to­rycz­ne (czy­li bez­war­to­ścio­we lub ma­ło­war­to­ścio­we), ale oka­zu­ją się bar­dzo sku­tecz­ne. Ewen­tu­al­ne po­mo­ce, do któ­rych war­to zaj­rzeć, znaj­du­ją się w bi­blio­gra­fii w ma­te­ria­łach teo­re­tycz­nych na stro­nie.

Przy­kła­dy mogą po­cho­dzić z do­wol­ne­go pro­gra­mu te­le­wi­zyj­ne­go lub in­ter­ne­to­we­go, w któ­rym dys­ku­tu­ją przy­naj­mniej dwie oso­by. Może to być wy­wiad, dys­ku­sja, de­ba­ta itd. W in­ter­ne­cie jest do­stęp­nych wie­le spo­śród te­le­wi­zyj­nych pro­gra­mów pu­bli­cy­stycz­nych np. To­masz Lis na żywo, Krop­ka nad i, De­ba­ta Pio­tra Gem­ba­row­skie­go, Ja Panu nie prze­ry­wa­łem, TAK czy NIE, Dziś wie­czo­rem TVP Info, Gość Po­ran­ka TVP Info, IN­FO­ro­zmo­wa, Za­pach Pie­nią­dza, Pusz­ka Pa­ra­dow­skiej, Bli­żej, Ku­li­sy ma­ni­pu­la­cji, Roz­mo­wy nie­do­koń­czo­ne itd.

Pro­szę o za­łą­cze­nie lin­ku do na­gra­nia i wska­za­nie, w któ­rym mo­men­cie fal­la­cja się po­ja­wia, za­pi­sa­nia tej wy­po­wie­dzi, na­zwa­nie błę­du (lub opi­sa­nie), wska­za­nie, któ­ra z za­sad kry­tycz­nej dys­ku­sji zo­sta­ła na­ru­szo­na.

Przykład:

Źró­dło: http://youtu.be/CaAeD1GRbtY?t=10s (od po­cząt­ku do 25 se­kun­dy)

Wy­po­wiedź: Nikt jesz­cze nie udo­wod­nił, że fe­mi­nist­ka jest ko­bie­tą. Za­tem fe­mi­nist­ka nie jest ko­bie­tą.

Fal­la­cja: prze­rzu­ce­nie onus pro­ban­di na prze­ciw­ni­ka przez ża­da­nie wy­ka­za­nie praw­dzi­wo­ści za­prze­cze­nia tezy (udo­wod­nij, że tak nie jest).

Zła­ma­nie za­sa­dy 2. — przy­ję­cia cię­ża­ru do­wo­du
Źró­dło: http://youtu.be/CaAeD1GRbtY?t=10s (od po­cząt­ku do 25 se­kun­dy)

Wy­po­wiedź: Tak jak dzia­łacz związ­ko­wy nie jest ro­bot­ni­kiem, tak fe­mi­nist­ka nie jest ko­bie­tą.

Fal­la­cja: fał­szy­wa ana­lo­gia

Zła­ma­nie za­sa­dy 7. — struk­tu­ry dys­kur­su

 

Zadanie 3.

Pro­szę do­ko­nać ana­li­zy pię­ciu wy­po­wie­dzi pod ką­tem ich wie­lo­znacz­no­ści (wię­cej in­for­ma­cji w ma­te­ria­le). Przy­kła­dy po­win­ny być au­ten­tycz­ne, tj. po­cho­dzą­ce z rze­czy­wi­stych wy­po­wie­dzi ust­nych (za­sły­sza­nych), gra­ficz­nych (re­kla­my) bądź pi­sem­nych: z ra­dia, te­le­wi­zji, in­ter­ne­tu lub z ko­ry­ta­rza czy tram­wa­ju. Wśród przy­kła­dów po­wi­nien zna­leźć się przy­naj­mniej je­den zwią­za­ny z wie­lo­znacz­no­ścią lek­sy­kal­ną lub nie­ostro­ścią na­zwy oraz przy­naj­mniej je­den do­ty­czą­cy wie­lo­znacz­no­ści skła­dnio­wej lub elip­tycz­no­ści.

Przykład:

(1) Mi­chał ku­pił nowy sa­mo­chód i jacht.

Wy­po­wiedź (1) jest wie­lo­znacz­na skła­dnio­wo ze wzglę­du na skład­nię spój­ni­ka ?i? oraz przy­miot­ni­ka ?nowy”. Z po­wo­du tej wie­lo­znacz­no­ści moż­li­we są dwie in­ter­pre­ta­cje wy­po­wie­dzi (1): (a) ?Mi­chał ku­pił dwa przed­mio­ty: (nowy sa­mo­chód) oraz (jacht).? (b) ?Mi­chał ku­pił dwa nowe przed­mio­ty: sa­mo­chód oraz jacht?.

(2) Ko­niecz­ność kon­struk­cji przy­sła­nia przy­god­ność pod­sta­wy.

Wy­po­wiedź (2) jest wie­lo­znacz­na skła­dnio­wo ze wzglę­du na dwu­znacz­ność kon­struk­cji bier­ni­ko­wej ?coś prze­sła­nia coś?. Zda­nie moż­na od­czy­tać na dwa spo­so­by: (a) ?Przy­god­ność pod­sta­wy jest przy­sła­nia­na przez ko­niecz­ność kon­struk­cji? oraz (b) ?Ko­niecz­ność kon­struk­cji jest przy­sła­nia­na przez przy­god­ność pod­sta­wy”. Kon­tekst prze­ma­wia ra­czej za dru­gim od­czy­ta­niem, zob. R. Pi­łat, O isto­cie po­jęć, s. 149.

Za­da­nie po­da­ję za prof. Ma­cie­jem Wit­kiem. Wię­cej przy­kła­dów na jego stro­nie: http://kognitywistykanaus.pl/mwitek/wp-content/uploads/sites/4/2013/12/wzor_projektu_zaliczeniowego_wieloznacznosci.pdf

Zadanie 4.

Pro­szę do­ko­nać ana­li­zy do­wol­ne­go tek­stu pod ką­tem słów-wskaź­ni­ków, słów za­pew­nia­ją­cych, chro­nią­cych, od­pie­ra­ją­cych i war­to­ściu­ją­cych (moż­na je za­zna­czyć ko­lo­rem w Wor­dzie).

Przykład:

http://www.criticalthinking.pl/na-co-komu-logika-analiza/

 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt