Bedkowski

Na­zy­wam się Mar­cin Będ­kow­ski. Obec­nie je­stem dok­to­ran­tem w In­sty­tu­cie Fi­lo­zo­fii UW oraz w In­sty­tu­cie Ję­zy­ka Pol­skie­go UW. Moje za­in­te­re­so­wa­nia do­ty­czą ję­zy­ka — w róż­nych jego aspek­tach i prze­ja­wach:

  • od stro­ny fi­lo­zo­ficz­nej: in­te­re­su­je mnie przede wszyst­kim fi­lo­zo­fia ana­li­tycz­na, ana­li­za fi­lo­zo­ficz­na oraz lo­gi­ka, ostat­nio w szcze­gól­no­ści cri­ti­cal thin­king ? lo­gi­ka sto­so­wa­na. Jako dok­to­rant fi­lo­zo­fii pro­wa­dzę dla stu­den­tów róż­nych wy­dzia­łów za­ję­cia z lo­gi­ki. Od ja­kie­goś cza­su two­rzę tak­że kurs lo­gi­ki prak­tycz­nej, wła­śnie w du­chu cri­ti­cal thin­king ? może nie­dłu­go uda mi się z nim wy­star­to­wać;
  • od stro­ny ję­zy­ko­znaw­czej: zaj­mu­ję się przede wszyst­kim ję­zy­kiem Cy­pria­na Nor­wi­da, sze­rzej: pro­ble­ma­mi i me­to­da­mi ba­da­nia ję­zy­ka au­to­rów (idio­lek­tu), a jesz­cze sze­rzej: opi­sem zna­cze­nia jed­no­stek ję­zy­ka. Poza tym tro­chę cza­su w cią­gu ty­go­dnia prze­zna­czam na spra­wy zwią­za­ne z kul­tu­rą ję­zy­ka i po­praw­no­ścią ję­zy­ko­wą;
  • i w koń­cu od stro­ny ogól­no­ludz­kiej: cie­ka­wi mnie to, jak się ze sobą ko­mu­ni­ku­je­my i wza­jem­nie ro­zu­mie­my; co ro­bi­my z ję­zy­kiem; jak my­ślą i roz­wią­zu­ją pro­ble­my ta­kie po­sta­ci, jak Hol­mes czy Ho­use; i inne — mniej lub bar­dziej po­waż­ne — kwe­stie, któ­rym daję wy­raz na tej stro­nie.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt