Holocaust gimbów — analiza

Bo­że­na Du­nat, Ho­lo­caust gim­bów, ANGORA nr 3 (17 I 2016); prze­druk z NIE (Nr 2 (8?14 I)). 17 lat temu rząd AWS po­sta­wił na gim­na­zja, od­dzie­lić młod­sze dzie­ci od [...]

Polska wymiera — analiza

Adam Bu­ra­kow­ski, Po­la­ków co­raz mniej, a po­li­ty­cy wciąż śpią, ?Rzecz­po­spo­li­ta? [1] Pol­ska wy­mie­ra. . Już w tym roku [2013] wię­cej Po­la­ków umrze, niż się uro­dzi ? [...]

Zseksualizowane dzieci — analiza

Mag­da­le­na Śro­da, Zsek­su­ali­zo­wa­ne dzie­ci, ?New­swe­ek?, nr 42⁄2013 (1599). Kto ?sek­su­ali­zu­je? na­sze dzie­ci? . , że okre­śle­nie to  w pu­blicz­nym dys­kur­sie. [...]

Polityczne sześciolatki — analiza

Mag­da­le­na Śro­da, Po­li­tycz­ne sze­ścio­lat­ki, ?Wprost? nr 45⁄2013 (1602) o sze­ścio­lat­kach po­bi­tych przez na­uczy­cie­li czy ró­wie­śni­ków w szko­le. o dzie­ciach [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt