zadanie dodatkowe

Za­da­nie Pro­szę wy­brać i prze­słać zde­fi­nio­wa­ne klu­czo­we po­ję­cia z opusz­czo­nych mo­du­łów (klu­czo­we po­ję­cia po­ja­wia­ją się na koń­cu ma­te­ria­łów teo­re­tycz­nych) – [...]

Analogia

Przyj­rzyj się struk­tu­rze na­stę­pu­ją­cych krót­kich ar­gu­men­tów, zwra­ca­jąc szcze­gól­ną uwa­gę na prze­słan­ki wspie­ra­ją­ce tezę. Do­ro­śli nie mogą na­uczyć się wszyst­kich taj­ni­ków [...]

Studium przypadku

Roz­waż­my na­stę­pu­ją­cy ar­gu­ment dy­rek­to­ra pew­nej szko­ły: Nasi ucznio­wie zdo­by­wa­ją wy­so­ko opła­ca­ne po­sa­dy i kon­ty­nu­ują stu­dia na re­no­mo­wa­nych uczel­niach. [...]

Wartości i podejmowanie decyzji

Moralność Mo­ral­ność do­ty­czy tego, co jest do­bre, a co złe, co na­le­ży czy­nić, a cze­go nie, oraz tego, ja­kie mo­że­my mieć pra­wa lub obo­wiąz­ki. Mo­ral­ność ma cha­rak­ter [...]

Myślenie naukowe

Przyczynowość Naj­waż­niej­szą spra­wą, je­śli cho­dzi o przy­czy­no­wość, jest to, aby nie my­lić przy­czy­no­wo­ści z ko­re­la­cją. Przy­pu­ść­my, że zda­rze­nia typu A są [...]

Logika i argumentacja

Podstawowe pojęcia logiczne Niesprzeczność (spójność) Dwa zda­nia są sprzecz­ne, gdy jest nie­moż­li­we lo­gicz­nie, aby były jed­no­cze­śnie praw­dzi­we. Na przy­kład „Zie­mia jest pła­ska” oraz [...]

Język i znaczenie

Znaczenie Zna­cze­nie do­słow­ne to wła­sność ele­men­tów ję­zy­ka. Do­słow­ne zna­cze­nie pew­ne­go cią­gu słów jest wy­zna­czo­ne przez jego wła­sno­ści gra­ma­tycz­ne i zna­cze­nie, [...]

Wstęp

Mi­niw­pro­wa­dze­nie do my­śle­nia kry­tycz­ne­go Dr Joe Lau Wy­dział Fi­lo­zo­fii, Uni­wer­sy­tet w Hong Kon­gu Ma­rzec 2012 Prze­kład: Mar­cin Będ­kow­ski   Wprowadzenie My­śle­nie [...]

Badania naukowe

?Ba­da­nia wy­ka­zu­ją, …?, ?Ba­da­cze w ostat­nich eks­pe­ry­men­tach od­kry­li, że…?. ?Ra­port Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Me­dycz­ne­go wy­ka­zu­je?. Jed­ną z cech, któ­re [...]

Obserwacja

Jed­nym z cen­nych ro­dza­jów uza­sad­nie­nia jest oso­bi­sta ob­ser­wa­cja, któ­ra sta­no­wi pod­sta­wę więk­szo­ści ba­dań na­uko­wych. Na przy­kład, czu­je­my się pew­ni wo­bec tego, co [...]

Odwołanie się do autorytetu

„We­dług mo­je­go le­ka­rza ostat­nie ba­da­nia wy­ka­za­ły, że spo­ży­wa­nie kil­ku ły­że­czek cu­kru dzien­nie może po­móc w wal­ce z prze­zię­bie­niem”. Nasz roz­mów­ca bro­ni [...]

Świadectwa i rekomendacje innych

Wi­dzia­łem kie­dyś no­tat­kę na ścia­nie sta­cji kon­tro­li po­jaz­dów: „To­mek wy­ko­nał wspa­nia­łą ro­bo­tę, na­pra­wia­jąc wy­ciek ole­ju w moim sa­mo­cho­dzie. Po pro­stu po­tra­fi [...]

Własne doświadczenie

Po­niż­sze ar­gu­men­ty od­wo­łu­ją się do oso­bi­ste­go do­świad­cze­nia jako uza­sad­nie­nia praw­dzi­wo­ści sta­wia­nych w nich tez: Gdy prze­cho­dzę przez uli­cę, ni­gdy nie roz­glą­dam [...]

Intuicja

Gdy ko­rzy­sta­my z in­tu­icji, by uza­sad­nić na­sze prze­ko­na­nia, od­wo­łu­je­my się do zdro­we­go roz­sąd­ku lub prze­czuć. Czę­sto mó­wi­my w ta­kich sy­tu­acjach: „Po pro­stu to [...]

Czy rozumowanie zawiera jakiś błąd?

Rekonstrukcja a ocena Pa­mię­taj, że ce­lem kry­tycz­ne­go czy­ta­nia i słu­cha­nia jest osą­dze­nie, czy tezy da­nej oso­by są ak­cep­to­wal­ne. Ina­czej mó­wiąc: ce­lem jest oce­na, [...]

Jakie są założenia opisowe?

Kie­dy roz­po­znasz za­ło­że­nia do­ty­czą­ce war­to­ści, wiesz już, jaki — zda­niem au­to­ra — świat po­wi­nien być. Tym, cze­go jesz­cze nie wiesz, jest to, co za­kła­da on o na­tu­rze [...]

Jakie są założenia dotyczące wartości?

Czym są założenia? W każ­dej ar­gu­men­ta­cji po­ja­wia­ją się pew­ne za­ło­że­nia, czy­li sądy lub idee, któ­re zo­sta­ły przy­ję­te bez uza­sad­nie­nia. Naj­czę­ściej ta­kie za­ło­że­nia są [...]

Jakie przesłanki przemawiają za tezą?

Czym są przesłanki? Prze­słan­ki do­star­cza­ją in­for­ma­cji, któ­re mają wy­ja­śnić, dla­cze­go dana oso­ba pod­ję­ła ja­kąś de­cy­zję lub dla­cze­go pod­trzy­mu­je ja­kąś opi­nię. Gdy [...]

Jaka jest teza?

Czym jest kwestia? Kwe­stia to py­ta­nie, pro­blem, kon­tro­wer­sja, któ­rym po­świę­ca­my roz­mo­wę lub dys­ku­sję. Kwe­stię do­brze jest ująć w for­mie py­ta­nia, na któ­re au­tor (np. [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt