zadanie dodatkowe

Za­da­nie Pro­szę wy­brać i prze­słać zde­fi­nio­wa­ne klu­czo­we po­ję­cia z opusz­czo­nych mo­du­łów (klu­czo­we po­ję­cia po­ja­wia­ją się na koń­cu ma­te­ria­łów teo­re­tycz­nych) – [...]

akt mowy

De­fi­ni­cja: Akt mowy to dzia­ła­nie sło­wa­mi, w któ­rym moż­na wy­róż­nić trzy aspek­ty: lo­ku­cyj­ny, il­lo­ku­cyj­ny, per­lo­ku­cyj­ny. Lo­ku­cja po­le­ga na wy­po­wie­dze­niu słów [...]

Course Status

Co­ur­se In­struc­tionsnnPle­ase en­ter Co­ur­se in­struc­tions in the Co­ur­se Sta­tus page. To edit this con­tent, sim­ply fol­low be­low steps :n nt Lo­gin to WP Ad­min pa­nel nt Lo­ca­te [...]

Narcos i Arystoteles

Je­śli oglą­da­li­ście już se­rial „Nar­cos”, to na pew­no zna­cie tę sce­nę (S01E01, nie­ste­ty, nie zna­la­złem pol­skiej wer­sji): To sce­na, w któ­rej po­zna­je­my Pa­bla Esco­ba­ra — [...]

Tydzień 3

Wi­taj w trze­cim ty­go­dniu cross­fi­tu kry­tycz­ne­go my­śle­nia! Tym ra­zem cze­ka­ją na Cie­bie czte­ry za­da­nia: za­gad­ka o ry­cer­zach i ło­trach, za­gad­ka typu [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt