Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/claves01/public_html/domains/criticalthinking.pl/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

You must first com­ple­te 4. For­mal­ne po­ję­cie re­la­cji be­fo­re vie­wing this Les­son
Ple­ase sign up for the co­ur­se be­fo­re star­ting the les­son.

Re­la­cje, po­dob­nie jak zbio­ry, mo­że­my wy­zna­czać przez wy­li­cze­nie ele­men­tów lub przez sche­mat wy­róż­nia­nia: Jaka to re­la­cja? Jest to re­la­cja by­cia mniej­szym okre­ślo­na na zbio­rze , mo­że­my ją za­pi­sać jako (to, na ja­kim zbio­rze okre­ślo­na jest re­la­cja nie jest tu wy­raź­nie wska­za­ne) lub expli­ci­te wska­zu­jąc, na ja­kim zbio­rze okre­ślo­na jest re­la­cja: Fakt, że 1 jest mniej­sze od dwóch, […]

Back to: Z ma­te­ma­tycz­ną pre­cy­zją… > Re­la­cje
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt