You must first com­ple­te Ty­dzień 3 be­fo­re vie­wing this Les­son
Ple­ase sign up for the co­ur­se be­fo­re star­ting the les­son.

Wi­taj w czwar­tym ty­go­dniu cross­fi­tu kry­tycz­ne­go my­śle­nia! Tym ra­zem cze­ka­ją na Cie­bie czte­ry za­da­nia: za­gad­ka o ry­cer­zach i ło­trach, za­gad­ka typu lo­gic grid puz­zle, roz­po­zna­wa­nie wy­po­wie­dzi ar­gu­men­ta­cyj­nej, wska­za­nie struk­tu­ry ar­gu­men­tu i jego stan­da­ry­za­cja. Po­wo­dze­nia! 🙂 Stan­da­ry­za­cja ar­gu­men­tu po­le­ga na tym, by przed­sta­wić go w spo­sób zwię­zły, ja­sny i neu­tral­ny. Stan­da­ry­za­cja po­le­ga w związ­ku z tym, by ar­gu­ment za­war­ty w wy­po­wie­dzi prze­for­mu­ło­wać w spo­sób, któ­ry umoż­li­wia unik­nię­cie po­wtó­rzeń i roz­wle­kło­ści; sfor­mu­ło­wań […]

Back to: Cross­fit kry­tycz­ne­go my­śle­nia > Część pierw­sza
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt