You must first com­ple­te Ty­dzień 2 be­fo­re vie­wing this Les­son
Ple­ase sign up for the co­ur­se be­fo­re star­ting the les­son.

Wi­taj w trze­cim ty­go­dniu cross­fi­tu kry­tycz­ne­go my­śle­nia! Tym ra­zem cze­ka­ją na Cie­bie czte­ry za­da­nia: za­gad­ka o ry­cer­zach i ło­trach, za­gad­ka typu lo­gic grid puz­zle, roz­po­zna­wa­nie wy­po­wie­dzi ar­gu­men­ta­cyj­nej, wska­za­nie struk­tu­ry ar­gu­men­ta­cji. Po­wo­dze­nia! 🙂 Każ­dy ar­gu­ment ma bu­do­wę dwu­dziel­ną: skła­da się z wnio­sku oraz ra­cji. Wnio­sek to zda­nie, któ­re jest przed­mio­tem uza­sad­nie­nia, na­to­miast ra­cja to pe­wien zbiór in­for­ma­cji — na­zy­wa­nych prze­słan­ka­mi — sta­no­wią­cych uza­sad­nie­nie […]

Back to: Cross­fit kry­tycz­ne­go my­śle­nia > Część pierw­sza
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt