Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/claves01/public_html/domains/criticalthinking.pl/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

You must first com­ple­te 5. Wy­zna­cza­nie i re­pre­zen­to­wa­nie re­la­cji be­fo­re vie­wing this Les­son
Ple­ase sign up for the co­ur­se be­fo­re star­ting the les­son.

Dzie­dzi­na re­la­cji R to zbiór przed­mio­tów, któ­re po­zo­sta­ją w re­la­cji do ja­kie­goś przed­mio­tu: . In­ny­mi sło­wy, są to te przed­mio­ty, od któ­rych bie­gnie przy­naj­mniej jed­na strzał­ka. Prze­ciw­dzie­dzi­na re­la­cji R to zbiór przed­mio­tów, do któ­rych ja­kiś przed­miot po­zo­sta­je w re­la­cji: . Ina­czej mó­wiąc, są to te obiek­ty, do któ­rych bie­gnie przy­naj­mniej jed­na strzał­ka. Pole re­la­cji to suma dzie­dzi­ny i prze­ciw­dzie­dzi­ny: Roz­waż­my […]

Back to: Z ma­te­ma­tycz­ną pre­cy­zją… > Re­la­cje
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt